Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 28.02.2023 г.

Обява за свободни ведомствени жилища 28.02.23.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение на вед. жилища.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 01.03.2023 г.

Обява свободни ведомствени жилища УДВГД Пловдив.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 22.02.2023 г.

Обява свободни ведомствени жилища - ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 08.02.2023 г.

Свободни ведомствени жилища ЖПС Враца.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16359.501.38 по КККР на гр. Горна Оряховица, с площ от 1 516 (хиляда петстотин и шестнадесет) кв. м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица към 07.02.2023 г.

Obiava svobodni jilishta JPS G.Orqhovitsa 07.02.23.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 03.02.2023 г.

Обява свободни жилища УДВГД Пловдив към 03.02.23.pdf

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”            На основание чл

publications.image.alt

Инвестиционно намерение за водовземане на подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 65677.1.1151 по КККР на гр. Свиленград, обл. Хасково

ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ обявява, че има ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ за водовземане на подземни води, чре

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за продажба на 40 912 (четиридесет хиляди деветстотин и дванадесет) броя негодни стоманобетонни траверси

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 20, ал. 4 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движи

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg